Troms er et Nei til EU-fylke
Av Hallgeir Opdal

Kandidatundersøkelse i Troms – hva har stortingskandidatene svart?

Nei til EU har stilt følgende spørsmål til stortingskandidatene i hele landet.

Spørsmål 1: Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Spørsmål 2: Mener du at Norge bør søke om medlemskap i kommende stortingsperiode?
Spørsmål 3: Støtter du forslaget om at konsekvensene av EØS-avtalen og alternativer til den bør evalueres og utredes på et forskningsbasert grunnlag, slik at regjeringa etter valget får utarbeidet en offentlig utredning (NOU) om EØS?
Spørsmål 4: Det ligger et forslag til behandling i Stortinget om å endre Grunnlovens § 93. Dette skal gjøre det enklere å melde Norge inn i EU. Forslaget innebærer at Stortinget med 2/3 flertall, etter ei rådgivende folkeavstemming, kan melde Norge inn i EU. I dag er kravet ¾ flertall. Støtter du ei slik endring av Grunnloven?
Spørsmål 5a: Mener du at Norge bør bruke reservasjonsretten i EØS mot datalagringsdirektivet?
Spørsmål 5b: Mener du at Norge bør legge ned veto mot postdirektivet?
Spørsmål 5c: Mener du at Norge bør bruke reservasjonsretten i EØS mot helsedirektivet?

I Troms fylke har vi stilt spørsmål til 17 kandidater fra 10 partier. (Stortingspartiene + Rødt, NKP og Kystpartiet). Alle bortsett fra Elisabeth Aspaker (H) har svart på undersøkelsen.

Troms er et klart nei til EU fylke. Det er kun Roar Sollied (V) og Kent Gudmundsen (H) som svarer ja på spørsmålet om norsk medlemsskap. Sollied svarer at dette er på sikt, og at det ikke er aktuelt å søke medlemsskap i denne perioden. Når det gjelder spørsmålet om en utredning av EØS-avtalen svarer alle, så nær som Roar Sollied (V) at de ønsker en utredning av avtalen. På spørsmålet om de ønsker å forandre grunnloven slik at det skal bli enklere å melde oss inn i EU, svarer SV, Rødt, KrF, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kystpartiet og NKP nei. Venstre og Høyre svarer at de ønsker en slik endring, mens FrP er delt i dette spørsmålet.

På spørsmålene om direktivene er det mye usikkerhet. Samtlige av Arbeiderpartiets representanter svarer enten vet ikke, eller unnlater å svare. FrPs førstekandidat Øyvind Korsberg, unnlater også å svare på dette. KrFs førstekandidat Mariam Rapp svarer også vet ikke på samtlige direktiv. Ellers svarer alle de øvrige kandiatene, unntatt Kent Gudmundsen (H), at de ønsker veto mot datalagringsdirektivet. Når det gjelder postdirektivet svarer FrP, Høyre og Venstre at de ikke ønsker veto, mens SV, Sp, Rødt, NKP og Kystpartiet vil ha veto.

Usikkerheten er størst når det gjelder forholdet til helsedirektivet. FrP, KrF og Venstre, samt SVs andrekandidat Hogne Wikeland svarer vet ikke på dette spørsmålet. Høyre svarer at de ikke vil ha veto, mens SVs førstekandidat Lena Jensen, Rødt, NKP, Kystpartiet og Senterpartiet ønsker veto. Det at det er såpass mye usikkerhet rundt direktivene blant de som ligger an til å bli våre folkevalgte, er bekymringsfullt og viser at det er nøvendig med opplysningsarbeid rundt disse områdene.

Dagens representantfordeling i Troms:

Arbeiderpartiet (3), Fremskrittspartiet (2), Sosialistisk Venstreparti (1) og Høyre (1).

Parti Navn
Spm.1
Spm.2
Spm.3
Spm.4
Spm.5a
Spm.5b
Spm.5c
FrP 1 Øyvind Korsberg
Nei
Nei
Ja
Ikke svar
Ikke svar
Ikke svar
Ikke svar
FrP 2 Per-Willy Amundsen
Nei
Nei
Ja
Nei
Ja
Nei
Vet ikke
FrP 3 Hanne C. S. Iversen
*
*
Ja
Ja*
Ja
Nei*
Vet ikke
Hannes C. S. Iversen:
Spørsmål 1 og 2: Dette må en folkeavstemning avgjøre, jeg vil følge resultatet av en slik.
Spørsmål 4: Med det forbehold at Stortinget BINDES av forlkeavstemningen.
Spørsmål 5b: Det er ingen grunn til å avvente dette direktivet, vi har allerede fremmet forslag om å fjerne postens enerett.
Høyre 1 Elisabeth Aspaker
Ikke svar
Ikke svar
Ikke svar
Ikke svar
Ikke svar
Ikke svar
Ikke svar
Høyre 2 Kent Gudmundsen
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Elisabeth Aspaker:
Ønsker ikke å svare.
KrF Mariam Rapp
Nei
Nei
Ja
Nei
Vet ikke
Vet ikke
Vet ikke
Venstre Roald Sollied
Ja*
Nei
Vet ikke*
Ja*
Ja
Nei
Vet ikke
Roald Sollid:
Spørsmål 1: På sikt.
Spørsmål 3: Tja, spørsmålet lukter av mistillit til det arbeidet som fortløpende gjøres uansett. Venstre vil i neste periode videreutvikle EØS-avtalen.
Spørsmål 4: Grunnloven er beregnet på at det representative demokrati skal avgjøre, men nå er vi i en situasjon der vi må høre på folkets flertall, som ikke må begrenses av verken 1/3 eller 1/4 av representantene.
Senterpartiet Irene Lange Nordahl
Nei
Nei
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Ap 1 Bendiks Harald Arnesen
Nei
Nei
Ja
Nei
Ikke svar
Ikke svar
Ikke svar
Ap 2 Anne Marit Bjørnflaten
Nei
Nei
Ja
Nei
Vet ikke*
Vet ikke*
Vet ikke*
Ap 3 Tove Karoline Knutsen
Nei*
Nei*
Ja*
Nei
Ikke svar
Ikke svar
Ikke svar
Ap 4 Martin Henriksen
Nei
Nei
Ja
Nei
Vet ikke
Vet ikke
Vet ikke
Anne Marit Bjørnflaten:
Spørsmål 5: Jeg vil ta endelig stilling til disse direktivene når vi får sakene til behandling.
Tove Karoline Knutsen:
Spørsmål 1 og 2: Etter min mening ikke aktuell politikk i dag.
Spørsmål 3: Støtter evalueringav EØS-avtalen. Om dette skal skje i form av en NOU har jeg ikke tatt stilling til.
SV 1 Lena Jensen
Nei
Nei
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
SV 2 Hogne Wikeland
Ne
Nei
Ja
Nei
Ja
Ja
Vet ikke
Rødt Jens Ingvald Olsen
Nei
Nei
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
NKP KatoSigvald Bjørkli
Nei
Nei
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Kystpartiet Jan Helge Jensen
Nei
Nei
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja