Leserbrev

 

Tilbake


Sosial dumping
Uttalelse fra årsmøtet i Harstad Nei til EU 13. januar 2005

Da EU ble utvidet med ti nye medlemsland 1. mai i fjor, ble Norge via EØS-avtalen del av et stort felles arbeidsmarked med meget store interne forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår. Fra Nei til EU ble det pekt på at dette ville føre til sosial dumping i land med høyt lønns- og kostnadsnivå.

Etter en stor debatt om overgangsordninger internt i så vel fagbevegelse som partier, ble det til slutt avgjort at Norge i likhet med de fleste andre land i Vest-Europa skulle innføre overgangsordninger for arbeidskraft fra de nye EU-landene. For å få arbeidstillatelse må statsborgere fra disse landene legge fram arbeidskontrakt om heltidsarbeid til norske lønns- og arbeidsvilkår. Dette regelverket gjelder bare lønnstakere.

Dersom arbeidssøkeren etablerer seg som selvstendig næringsdrivende, i praksis vil det som regel si kontraktør, gjelder EUs frie etableringsrett uavkortet. Og om et firma fra Polen eller Baltikum tar med seg sine egne ansatte for å arbeide i Norge på hjemlandets lønns- og arbeidsvilkår, er dette fullt lovlig i henhold til EUs utstasjoneringsregler, også dette uten overgangsordninger.

Særlig den siste muligheten blir misbrukt ved at nordmenn etablerer selskap i disse lavkostlandene for derigjennom å skaffe billig arbeidskraft til Norge. Dette er som følge av EØS-avtalen legalt.

Når noen aktører i det norske markedet benytter seg av denne muligheten, oppstår konkurransevridning. Andre firmaer må enten innføre samme praksis eller bli utkonkurrert med konkurs som følge. Det mest alvorlige er at denne utviklingen etter hvert vil presse lønnsnivået blant vanlige arbeidsfolk nedover.

At folk fra Øst-Europa forsøker å skaffe seg bedre levekår er både forståelig og ønskelig. Det er heller ikke noe galt i at norske firma ansetter folk fra disse landene så fremt dette skjer på samme vilkår som for nordmenn.

Men det ivaretar verken interessene til norske arbeidstakere eller interessene til arbeidssøkere fra de nye EU-landene at lønningene i Norge blir lavere. Som kjent er NHO den viktigste Ja til EU-organisasjonen i Norge. Ikke så rart kanskje?