Leserbrev

 

Tilbake


Elgsnes, 23. oktober 2008

Schengen truer norsk nordområdepolitikk
Av Tore Ruud, Harstad Nei til EU

I forrige uke bekreftet Justisdepartementet i et brev til Svalbardposten at man nå vil innføre passkontroll ved reiser mellom Svalbard og fastlandet. Mange ble nok forundret, men dette er en konsekvens av at myndighetene, til tross for advarsler fra mange hold, tiltrådte Schengenkonvensjonen i 2001. Konsekvensen ble at grensekontrollen mellom Schengen-landene opphørte, mens yttergrensekontrollen ble betydelig skjerpet. Langs hele kysten måtte man investere store summer til inngjerding av kaiområder, og grensekontrollen mot Russland ble mer omfattende enn i den kalde krigens tid.

Fordi alle land som har undertegnet Svalbardtraktaten skal likestilles på Svalbard, kunne ikke øygruppen innlemmes i Schengen-området. Dermed oppstod det en ytre Schengen-grense mellom Svalbard og fastlandet, og Norge har i følge Schengenkonvensjonens § 4 plikt til å foreta personkontroll og kontroll av håndbagasje ved grensepassering. Det er dette Justisdepartementet etter sju års ”forsømmelser” nå prøver å få etablert.

Det er ille nok at folk skal tvinges til å vise pass på innenlandsreiser i Norge, og at politiet skal tvinges til å bruke av sine begrensede ressurser på unødvendige grensekontroller i Tromsø og på Gardermoen. Verre er det at disse tiltakene er en direkte trussel mot norsk nordområdepolitikk.

Karsten Klepsvik i Utenriksdepartementet er da heller ikke nådig i en kommentar til TV2 om Justisdepartementets behandling av denne saken. ”En saksbehandler i Justisdepartementet kan ikke sånn uten videre vedta passbestemmelser. Her er det mange internasjonale traktater og regler som gjelder”, sier en oppgitt Klepsvik. Han peker bl.a. på at dersom Norge innfører passkontroll ved reiser til og fra Svalbard, kan utenlandske myndigheter tolke dette som om Norge ikke betrakter Svalbard som 100 prosent norsk.

Selv om Svalbardtraktaten fra 1920 gir Norge full og uinnskrenket suverenitet over Svalbard, er det strid om suverenitetsutøvelsen i den 200 mils fiskerivernsonen som norske myndigheter ensidig har opprettet rundt øygruppen. Det er ikke oppnådd enighet med Russland om delelinjen i Barentshavet, og Norge gjør nå i tillegg krav på deler av kontinentalsokkelen i Polhavet. Samtidig er kampen om naturressursene i nord i ferd med å hardne til.

Dersom det kan reises den minste tvil om at ”Svalbard er en del av kongeriket Norge” slik det heter i Svalbardloven fra 1925, vil vitale norske interesser i nordområdene være truet. Det er derfor ikke rart at Utenriksdepartementets talsmann uttaler seg i lite diplomatiske vendinger. Her står det mye på spill, så mye at det kan bli nødvendig for Norge å tre ut av Schengen-samarbeidet. For vi setter vel ikke havområder nærmere tre ganger større enn Norges landareal i spill bare for å slippe å vise passet ved Svinesund?