Leserbrev

 

Tilbake


Tromsø, 16. jan.1999.

Schengen og norske fiskefartøyer - hva med dem, fiskeriminister Angelsen?
Av Eli Berg,Troms Nei til EU

Det har den siste tida vært satt mye fokus på hvordan Schengen-avtalen vil virke inn på levering av russetorsk til norske fiskemottak. Vi i Nei til EU synes det er bra at konsekvensene av å inngå denne avtalen kommer på bordet. Det er vårt håp at det blir skapt klarhet om at ulempene er så store at resultatet blir at Norge ikke slutter seg til Schengen.-samarbeidet.

Det er mange sider ved dette samarbeidet som kunne vært tatt opp. Det være seg massiv overvåkning uten politisk kontroll, at norsk flyktningepolitikk skal bestemmes i Bryssel, at utenlandsk politi skal kunne operere på norsk jord eller at Datatilsynet har kommet med sterke advarsler når det gjelder personvernet.

Her vil vi sette fokus på en sak som vi i Troms Nei til EU har tatt opp før, og som vi mener igjen må på dagsorden. Det gjelder forholdet til kystfiskeflåten, og hva slags regler som skal gjelde for kryssing av 4-milsgrensa dersom norskekysten blir EUís yttergrense. I tillegg handler det om havfiskeflåten.

I Schengen-konvensjonen står det:

"1. Passering av de ytre grenser kan i prinsippet bare skje ved grenseovergangssteder og til fastsatte åpningstider . Nærmere bestemmelser om dette, samt unntak og vilkår for grensehandel og regler for særlige former for sjøfart, som f.eks. lystseilas og kystfiske, fastsettes av Eksekutivkomiteen.

2. Konvensjonspartene forplikter seg til å innføre sanksjoner ved ulovlig passering av de ytre grenser utenom grenseovergangsstedene og utenom de fastsatte åpningstider."

Det er altså ikke bare snakk om kontroll av fartøyer fra tredjeland, men alle, også norske. Det er EUís organer som skal bestemme om det skal gis unntak for kystfiskefartøyer, og for havfiskeflåten åpnes det ikke for unntak fra reglen om å måtte passere på bestemte plasser til bestemte tider.

Justisdepartementet skriver i et høringsutkast fra okt.98 ang . kontroll av norske fiskefartøy, at de kan komme og gå som de vil og at det er tilstrekkelig at det gjennomføres stikkprøvekontroller. Dette blir også hevdet i et intervju i Nordlys 15.jan , der prosjektleder Knut Kværner i Justisdep.ís politiavd. sier at innføring av Schengen-avtalen ikke skal føre til endringer for næringslivet langs kysten.

Dette er slik vi ser det stikk i strid med det Schengen-avtalen sier.

Vi lurer på hvordan Justisdepartementet kan ta for gitt at Norge skal få ha egne regler i strid med det avtalen sier og hvilke garantier de måtte ha for at vi evt skulle få beholde slike ordninger i framtida. En ting er i hvertfall sikkert, - den dagen vi er tilslutta Schengen er det ikke norske myndigheter som bestemmer lenger. Og hva er det som skulle tilsi at norske fiskere skal få ha helt egne ordninger i strid med avtalen enn det som f.eks vil gjelde for spanske fiskere som krysser EUís yttergrense?

Vi er glade for at fiskeriminister Angelsen har vært såpass klar i sine utsagn når det gjelder Schengen og russetorsken. Nå vil vi be om at Angelsen også ser på spørsmålet om kryssing av grensa for norske fiskefartøy. Har fiskeriministeren samme oppfatning av dette som Justisdepartementet? Om så er - hvilke garantier eller unntaksbestemmelser er det han sitter med som skulle tilsi en slik konklusjon?