Leserbrev

 

Tilbake


Elgsnes, 03. januar 2008

Nei til svekket suverenitetsvern!
av Tore Ruud, Harstad Nei til EU

Stortingsrepresentantene Inge Lønning og Julie Christiansen fra Høyre fremmet i forrige stortingsperiode et forslag om å endre § 93 i Grunnloven. Denne paragrafen ble opphevet da Norge fikk sin selvstendighet i 1905, men Stortinget vedtok i 1962 etter heftig debatt og mot 35 stemmer å gjeninnføre den med nytt innhold. Bakgrunnen for vedtaket var at toneangivende politikere ønsket å berede grunnen for norsk medlemskap i EEC. Slik er ordlyden i den mest aktuelle delen av § 93:

"For at sikre den internationale Fred og Sikkerhed eller fremme international Retsorden og Samarbeide kan Storthinget med tre Fjerdedeles Flertal samtykke i, at en international Sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter sig til, paa et sagligt begrænset Omraade, skal kunne udøve Beføielser der efter denne Grundlov ellers tilligge Statens Myndigheder, dog ikke Beføielse til at forandre denne Grundlov."

Inge Lønning, som var leder i Europabevegelsen i 1993 - 1995, og Julie Christensen, som er leder av Høyres Europautvalg, vil nå senke kravet til kvalifisert flertall i Stortinget ved suverenitetsavståelse fra 3/4 til 2/3, noe som vil gjøre det enklere å melde Norge inn i EU. Forslaget har fått støtte fra et flertall i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, bestående av representantene fra Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiets fraksjonsleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen er for øvrig Svein Roald Hanssen om samtidig er leder i Europabevegelsen.

Siden 1962 er det fremmet en rekke forslag om å endre § 93 i Grunnloven. De er i tur og orden avvist av Stortinget, siste gang 7. juni 2004, da et forslag fra Erna Solberg ble nedstemt. Alle endringsforslagene har vært forsøk på å endre spillereglene underveis i EU-kampen. Dette er et høyt spill i den mest kontroversielle saken i norsk politikk. Nei til EU vil gjøre det vi kan for å stoppe også dette forslaget til endring av spilleregler og svekkelse av norsk suverenitetsvern.

Foran siste stortingsvalg stilte Nei til EU spørsmål om grunnlovsforslaget til alle stortingskandidatene i vår landsomfattende utspørring. Svarene ble offentliggjort i vår valgavis Standpunkt, som ble spredt til norske husstander i et opplag på 1,2 millioner. Av dagens stortingsrepresentanter svarte i alt 91 at de ville stemme mot grunnlovsforslaget, herunder samtlige fra SP, SV og KrF.

Disse partiene har da også stemt mot grunnlovsforslaget i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, og er konsekvente og troverdige. Venstre er ikke representert i komiteen, men samtlige som svarte med unntak av en, lovet at de ville si nei. Hele 31 av APs og 10 av FrPs stortingsrepresentanter lovet velgerne at de ville stemme mot dette forslaget.

I Troms fylke svarte Bendiks Harald Arnesen og Tove Karoline Knutsen fra AP, Per-Willy Amundsen fra FrP og Lena Jensen fra SV nei på spørsmålet om de støttet forslaget til endring av Grunnloven. Anne Marit Bjørnflaten fra AP og Øyvind Korsberg fra FrP svarte ikke, mens Elisabeth Aspaker fra Høyre støttet forslaget.

Nå er det tid for å innfri valgløftene! Allerede 10. januar skal Stortinget stemme over forslaget til å endre Grunnloven. Det vil være et svik overfor velgerne om kandidater som offentlig har lovet å stemme mot grunnlovsforslaget likevel stemmer for. Det er bare ett og et halvt år til neste stortingsvalg. Eventuelle løftebrudd vil ikke bli glemt.