Leserbrev

 

Tilbake


Heia, 23. august 2003

Ja til lokalt folkestyre
­ Nei til EU-diktat

Av Eli Berg, leder i Troms Nei til EU

Det lokale folkestyret er truet. Mye avgjørelsesmyndighet er som følge av EØS-avtalen flyttet fra kommunestyret, fylkestinget og Stortinget til Brüssel. Nei til EU oppfordrer velgerne og lokalpolitikerne til å ta makten tilbake.

EØS-avtalen truer næringslivet i Nord-Norge fordi EØS-avtalen forbyr differensiert arbeidsgiveravgift. Loven om offentlige anbud ble innført som en følge av EØS-avtalen, og fratar kommunene muligheten til å styre offentlige innkjøp til det beste for lokalsamfunnet. Fjerning av hjemfallsretten til kraftverk åpner for storstilt privatisering av kommunale energiselskaper. Dette er bare noen eksempler på hvordan EØS-avtalen griper inn i lokalpolitikken. Mer generelt kan en si at EØS-regelverket legger hindringer i veien for lokal ressursforvaltning, utvikling av lokalt næringsliv og mulighet til å føre en politikk tilpasset lokale behov og forutsetninger.

10 år med EØS merkes

I neste fireårsperiode vil det bli avgjort flere viktige EØS-saker som rammer lokalsamfunnene i hele landet, og i særlig grad Nord-Norge. Den differensierte arbeidsgiveravgiften foreslås fjernet med unntak av Nord-Troms og Finnmark. For resten av Nord-Norge betyr det at avgiften på arbeidskraft øker fra 5,1 % til 14,1 %. Møreforskning har beregnet at 1200 bedrifter i landsdelen rammes, og at ekstrautgiftene for næringslivet i Nordland og Troms blir på hele 1,22 milliarder kroner årlig. En annen viktig sak er hjemfallsretten for vannkraftverk. Et offentlig utvalg vil legge føringer for denne saken. Da trenger vi lokalpolitikere som fortsatt vil kjempe for arbeidsplassene i kommunen og lokal og demokratisk kontroll over ressursforvaltningen.

EØS bare en forsmak

EØS-avtalen er bare forsmaken på de negative konsekvensene et EU-medlemskap ville gi det lokale folkestyret. Et EU-medlemskap ville flytte enda mer makt til Brüssel og gi enda mindre nasjonalt og lokalt handlingsrom. Særlig ville tilknytning til pengeunionen være en stor trussel mot lokaldemokrati og kommuneøkonomi. Erfaringene fra EU-land tilknyttet pengeunionen viser at tilpasningen til ØMU-kravene fører til store kutt i offentlige velferdsordninger og overføringer til kommunene. Dårlig kommuneøkonomi er i dag en trussel mot velferd og lokaldemokrati i Norge. Ytterligere kutt betyr enda mindre penger til viktige kommunale oppgaver.

EU-medlemskap verre

Folkestyret kan bare sikres gjennom mulighet til folkelig deltakelse i beslutningsprosessene og kontroll over beslutningstakerne, kortest mulig vei fra de som blir styrt til de som styrer og ved at politikerne som blir valgt har reelle muligheter til å styre. Vi vil at makt skal tas fra et fjernt og udemokratisk byråkrati i Brüssel og gis tilbake til nasjonale og lokale folkevalgte. Å si ja til EU er å si ja til å flytte enda mer makt den gale veien. Nei til EU oppfordrer velgerne til å stemme på lokale politikere som vil styre selv.