Leserbrev

 

Tilbake


Tromsø, 03.05.2003

Fra EØS til frihandelsavtale!
Alternativ til EØS-avtalen.

Av Eli Berg, Troms Nei til EU og
Anna Margrete Flåm, Tromsø Nei til EU

På Nord-Norge-konferansen som Nei til EU arrangerte 26. og 27.april, var hovedtemaet "Fra EØS til frihandelsavtale?" Fra mange hold - i tillegg til fra EU-motstandere - hevdes nå at EØS-avtalen er en dårlig avtale for Norge, og at avtalen bør bort. Den griper inn i stadig flere områder av norsk samfunnsliv, og politisk handlefrihet forsvinner.

Eksemplene er mange. Et av de mest dramatiske nå, er at den differensierte arbeidsgiveravgifta i Norge ikke kan opprettholdes pga EØS-avtalen. Norske politikere er enig om at den differensierte arbeidsgiveravgifta er både økonomisk lønnsom og administrativt effektiv for næringslivet i landet. Likevel blir den avskaffet fordi ESA mener den "virker konkurransevridende" i forhold til EUs egne ordninger.

I debatten om EØS-avtalen, hevder mange at eneste alternativ er EU-medlemskap. Da EØS-meldinga var oppe i Stortinget høsten 2002, stemte et stort flertall ned et forslag om å utrede andre alternativer. Hvorfor?

På konferansen i Tromsø ble alternativer diskutert, og det ble framlagt grundige rapporter fra Sveits sin avtale med EU ved journalist i Nationen, Thomas Vermes. I Sveits ble forslaget til EØS-avtale stemt ned ved folkeavstemming. Landet har forhandla fram sin egen avtale med EU, som inneholder sju områder.

Både næringslivets representanter og politikere i Sveits er godt fornøyde med dette. De vurderer EØS-avtalen som en dårligere løsning av to grunner: EØS-avtalen er mer omfattende, og den er såkalt "dynamisk", det vil si at det stadig kommer nye direktiv som utvider avtalens virkeområder. En slik ordning gjelder ikke for Sveits.

Sveits sin avtale er omvendt: Den er "statisk"; det betyr at det ikke er automatikk i innføring av nye direktiv. Nye direktiv må forhandles fram på nytt og ved tosidig overenskomst, det vil si at begge parter må bli enig dersom nye direktiv skal gjelde for Sveits som nye avtaler.

Journalist Thomas Vermes har gjennom sitt arbeid vist at flere norske stortingspolitikere har mangelfull og til dels direkte feilaktig kunnskap om den sveitsiske avtalen. Hvordan torde de da stemme ned et forslag om å utrede alternativer for Norge? Kanskje kunnskap om alternativer kan være godt å ha for å debattere, og den kan også være nyttig for landet?

Er man opptatt av det demokratiske underskuddet ved EØS-avtalen, ser man at Sveits sin modell for samarbeid med EU viser en annen og bedre løsning for demokratiet enn det Norges avtale representerer. Det finnes et eksempel på alternativ for Norge i Sveits sin avtale med EU!

På konferansen i Tromsø ble det bedt om at debatten om alternativer må reises i vårt land. Den norske regjering og det norske Storting blir bedt om å ta initiativ til at alternativer til EØS-avtalen - og andre alternativ enn EU-medlemskap - blir utredet. Og at alternativer utredes som kan sikre landets politiske handlefrihet.