Leserbrev

 

Tilbake


Elgsnes, 30. oktober 2008

Er Høyre blitt Schengen-motstander?
Av Tore Ruud, Harstad Nei til EU

Stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker (H) uttalte nylig til Svalbardposten at passkontroll av passasjerer til og fra Svalbard er "tull og sløsing med knappe politiressurser". Hun sier også at sysselmannen kan kontrollere ved ankomst Svalbard om det er behov for det. På vegne av partiet Høyre ber hun om at passforslaget stoppes omgående da det ikke finnes noen god begrunnelse for å innføre det.

Som kjent tiltrådte Norge Schengenkonvensjonen i 2001. Ved behandlingen i Stortinget 9. juni 1997 stemte Høyre og Fremskrittspartiet samlet for ratifikasjon av avtalen. Av Arbeiderpartiets representanter stemte 46 for og 3 mot, og blant de uavhengige stemte 1 for og 2 mot avtalen. De andre partiene stemte samlet mot at Norge skulle bli en del av Schengen-området.

Fordi alle land som har underskrevet Svalbardtraktaten skal behandles likt på Svalbard, ble denne delen av Norge unntatt fra Schengen-samarbeidet, noe som førte til en Schengen-grense mellom Svalbard og fastlandet.

I følge Schengenkonvensjonens artikkel 4.1 skal det ved innreise til Schengen-området gjennomføres personkontroll og kontroll av håndbagasje i ankomstlufthavnen, og i artikkel 4.2 pålegges konvensjonspartene å treffe nødvendige tiltak slik at dette blir gjennomført.

Av artikkel 6.2.a framgår det at ikke bare reisedokumenter skal kontrolleres, "men også undersøkelser for å avdekke og forebygge trusler mot den nasjonale sikkerhet og den offentlige orden i konvensjonspartene". Minimumskravet er identitetskontroll (artikkel 6.2.b). Utreisekontroll skjer ut fra hensynet til alle konvensjonsparter i henhold til deres utlendingslovgivning (artikkel 6.2.d).

Det framgår av artikkel 6.4 at konvensjonspartene forplikter seg til å sette inn egnet personell i tilstrekkelig antall for å gjennomføre kontrollen, og yttergrensekontrollen skal ha likt kvalitetsnivå (artikkel 6.5).

Det Justisdepartementet forsøker, er å iverksette nødvendige tiltak for å oppfylle de bestemmelsene som er listet opp ovenfor, og som stortingsflertallet, deriblant Høyre, har forpliktet Norge til å følge.

Undertegnede er helt enig i de synspunktene som Elisabeth Aspaker har gitt uttrykk for overfor Svalbardposten, og som er referert innledningsvis. Det merkelige er at hun som stortingsrepresentant for partiet Høyre forfekter disse synspunktene. Er Elisabeth Aspaker blitt Schengen-motstander? Eller enda mer interessant: Er partiet Høyre blitt Schengen-motstander?