Leserbrev

 

Tilbake


Tromsø, 22. mai 2005

EU – solidaritet i revers
Av Eli Berg, leder i Troms Nei til EU

I sin replikk til mitt innlegg «EØS fører til sosial dumping», skriver Svenn A. Nielsen, genr.sekr. i Kysten inn i EU : «Et av hovedmålene med den store europeiske integrasjonen som startet 10.mai 2003, da EU formelt ble utvidet til 25 land, er å skape et Europa hvor de økonomiske forskjellene er så små som mulig.» At utvidelsen trådte i kraft 10.mai 2004, kan bare være en skrivefeil, men at EU er et prosjekt for solidaritet og sosial utjevning, er å snakke om et annet EU enn det som finnes.

Det er ikke nytt at EU-tilhengere framstiller østutvidelsen som et hjelpetiltak overfor de nye medlemslanda. Men utvidelsen har ikke endra EU sin politikk eller gjort EU mer solidarisk eller demokratisk. Tvert imot har utvidelsen ført til ei ytterligere sentralisering av styringssystemene i Unionen. Utvidelsen styrker markedskreftene i EU gjennom at storkapitalen får tilgang til nye markeder, råvarar og billig arbeidskraft.

EU har i prossessen fram mot utvidelsen redusert sine bidrag til de virkelig fattige landa i verden. Fra 1989 til 2002 har Afrikas andel av EU's totale bistand sunket fra 60% til 25%. Hovedårsaken er satsing i nærområdene for å forberede utvidelsen, en utvidelse som tross alt bare innbefatter land som alle er blant den rikeste tredjedelen av land i verden.

EUs vedtatte strategiske mål er å bli den mest konkurransedyktige økonomien i verden. Det er den frie flyten og markedsliberalismen som er ledetråden. Da blir solidaritet med verdens fattige, sosial utjevning, full sysselsetting eller vern om velferdsstaten underordna.

At de nye EU-landa gjennom folkeavstemminger vedtok å gå inn i Unionen, må vi sjølsagt respektere, akkurat som vi mener at ja-sida i Norge må respektere at folket her har sagt nei.

Når jeg og Nei til EU (som en samla fagbevegelse) påpeker problemene som den frie flyten av arbeidskraft fører til av sosial dumping, beskylder Svenn A. Nielsen oss for å nøre opp om negative holdninger til utenlandske arbeidere, holdninger som fort går over i fremmedfrykt og rasisme. Det er en ganske frekk påstand!

Jeg gjentar at vi har ikke noe imot at utenlandske arbeidere kommer til Norge for å arbeide, men at de skal ha norske lønns- og arbeidsforhold. Det er EU/EØS og den frie flyten som skaper disse problemene, og da er det på sin plass å få det fram.

Mener Svenn A. Nielsen og Kysten inn i EU at norske arbeidstakere skal godta hva som helst og ikke kreve verdige forhold både for både seg sjøl og sine arbeidskamerater fra øst fordi noe annet fører til fremmedfrykt?