Leserbrev

 

Tilbake


Tromsø, 17. mai 2005

EØS-avtalen fører til sosial dumping
Av Eli Berg, leder i Troms Nei til EU

EØS-avtalen gjør at Norge omfattes av EU sine fire friheter, fri flyt av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital. Da EU ble utvida med ti nye medlemsland 1.mai i fjor, ble Norge del av et enda større felles arbeidsmarked enn før, og forskjellene i lønns- og kostnadsnivå mellom landa ble betydelig større.

Nei til EU hadde lenge advart mot at dette kunne bli en trussel mot lønns og arbeidsforhold til norske arbeidstakere, sosial dumping. Tilløpene til dette hadde vi sett en god del eksempler på allerede, og med utvidelsen av EU østover, så vi at dette ville bli et mye større problem. Vi har så absolutt fått rett!

Norge vedtok i likhet med de fleste landene i Vest-Europa, overgangsordninger for arbeidskraft fra de nye EU-landa. De innebærer at for å få arbeidstillatelse må statsborgere fra disse landa legge fram arbeidskontrakt om heltidsarbeid med norske lønns-og arbeidsvilkår. Dette regelverket gjelder bare individuelle arbeidstakere som søker arbeid i Norge.

Dersom arbeidssøkeren etablerer seg som sjølstendig næringsdrivende, gjelder EU's frie etableringsrett uavkorta. I tillegg kan firma i f.eks. Polen tar med seg sine egne ansatte for å arbeide i Norge på hjemlandets lønns- og arbeidsvilkår, og det er fullt lovlig. Denne muligheten blir misbrukt av nordmenn som etablerer selskap i disse lavkostlanda, for på den måten å skaffe billig arbeidskraft til Norge. Dette er som følge av EØS-avtalen legalt.

Fellesforbundet meldte i februar at det bare i Oslo-området vinteren 2005 var mellom 80 og 100 firmaer som drev med polsk og baltisk arbeidskraft. De visste om 22 bedrifter der lønna var fra 40 -60 kroner i timen, med ei arbeidstid på ti timer om dagen seks dager i uka – uten at det ble regna overtid. Dette skjer også i stor grad på byggeplasser i Tromsø og i Troms.

I Harstad ble Mathiassen-verkstedet slått konkurs i januar. 18 verkstedarbeidere ble satt på porten. Få dager etter var det igjen drift, denne gangen med 40 -50 polske arbeidere som jobba døgnet rundt for under 50 kroner timen. Det hører også med til historia at de elendige lønns-,arbeids- og innkvarteringsforholda de fikk gjorde at de i slutten av april reiste hjem til Polen.

Flere steder langs kysten er fiskeindustriarbeidere blitt sagt opp og erstatta av østeuropeiske arbeidere. EØS-avtalen tvinger på oss ordninger som truer norske arbeidstakeres lønns- og arbeidsforhold. Arbeidsgivere utnytter dette til egen fordel og NHO applauderer.

Nei til EU mener at alle arbeidere skal være velkomne til å arbeide i Norge, men da skal det være på norske vilkår.